Zaključak o odobrenju novčanih sredstava udruzi Foto kino klub „Picok“ Đurđevac


Srijeda, 28. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Đurđevca, 28. veljače 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava udruzi Foto kino klub „Picok“ Đurđevac

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 4.500,00 kuna uduzi Foto kino klub „Picok“ Đurđevac, OIB: 58294244979, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskh sredstava i Zahtjevu za isplatu od 14. prosinca 2017. godine.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A301201 Potpora udrugama.

KLASA: 007-01/18-01/30
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-2
Đurđevac, 28. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.