Zaključak o odobrenju novčanih sredstava udruzi HVIDR-a za projekt Putovima istine


Utorak, 8. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 08. siječnja 2019. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava udruzi HVIDR-a za projekt Putovima istine

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 6.562,63 kuna s uključenim PDV-om udruzi HVIDR-a iz Đurđevca, Antuna Radića 8, OIB: 70545461967, za projekt Putovima istine, a sukladno završnom zahtjevu od 14. prosinca 2018. godine.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se na sljedeći način:
 iznos od 3.750,00 kuna s uključenim PDV-om za nabavu nabavu gornjih dijelova trenirke s tiskom, na račun društva Atali sport d.o.o., Velika Trnovica 31a, Velika Trnovica, OIB: 55814729538, a sukladno ponudi broj 0157/2018 od 14. prosinca 2018. godine.
 iznos od 2.812,63 kune na račun udruzi HVIDR-a iz Đurđevca, Antuna Radića 8, OIB: 70545461967.

 

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/18-01/101
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 08. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.