Zaključak o odobrenju novčanih sredstava udruzi HVIDR-a za troškove odlaska na Komemoraciju poginulim braniteljima na spomen obilježje Trokut u Novskoj


Četvrtak, 8. studenoga 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 08. studenog 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava udruzi HVIDR-a za troškove odlaska na Komemoraciju poginulim braniteljima na spomen obilježje Trokut u Novskoj

I.

Odobravaju se novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.630,60 kuna s uključenim PDV-om udruzi HVIDR-a iz Đurđevca, Antuna Radića 8, OIB: 70545461967, za troškove odlaska na Komemoraciju poginulim braniteljima na spomen obilježje Trokut u Novskoj, a sukladno zamolbi od 22. listopada 2018. godine.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se na sljedeći način:
 iznos od 255,60 kuna s uključenim PDV-om za nabavu vijenca i lampaša, na račun društva Gabrijela d.o.o., Cvjećarnica, Đ. Basaričeka 10a, Đurđevac, OIB: 00497899419, a sukladno računu broj 66/PJ3/2 od 30. listopada 2018. godine.
 iznos od 1.375,00 kuna s uključenim PDV-om za uslugu prijevoza, na račun društva AP VIVER j.d.o.o. iz Đurđevca, Eugena Kumičića 20, OIB: 06112936385, a sukladno računu broj 113/1/1 od 29. listopada 2018. godine.

 

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

KLASA: 007-01/18-01/71
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 08. studenog 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.