Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi Peski Art (za održavanje likovne radionice)


Petak, 26. rujna 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. rujna 2014. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za kupnju slikarskog platna HL 40x50 pamuk  (60 komada) za potrebe održavanja likovne radionice „Peski Art“

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu 1.657,50 kuna (s uključenim PDV-om),  za kupnju slikarskog platna HL 40x50 pamuk (60 komada), sukladno zamolbi Udruge Peski Art iz Đurđevca, za potrebe održavanja likovne radionice „Peski Art“.

Novčana sredstva iz stavka 1. uplatit će se na račun IBAN: HR5823600001101231499, Juriček – obrta za trgovinu, vlasnika Zlatka Juričeka, Gornjostupnička 27, G. Stupnik.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 301201 Potpore udrugama 381 Tekuće donacije.

 

KLASA: 007-01/14-01/55

URBROJ: 2137/03-02-01/07-14-3

Đurđevac, 26. rujna 2014.

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur