Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi slijepih Koprivničko – križevačke županije


Utorak, 11. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Udruzi slijepih Koprivničko – križevačke županije

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.659,41 kunu Udruzi slijepih Koprivničko – križevačke županije, Josipa Vargovića 2/1, Koprivnica, OIB: 76517474994, za projekt “ZA – Zajedno aktivni“, a sukladno završnom zahtjevu za isplatu sredstava od 06. prosinca 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

KLASA: 007-01/18-01/84
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 11. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči,mag.educ.