Zaključak o odobrenju novčanih sredstava UDRUZI SVETI JURAJ za projekt Promicanje povijesne i kulturne baštine grada Đurđevca


Utorak, 8. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 08. siječnja 2019. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava UDRUZI SVETI JURAJ za projekt
Promicanje povijesne i kulturne baštine grada Đurđevca

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu 21.495,02 kune UDRUZI SVETI JURAJ iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 61298112345 za projekt Promicanje povijesne i kulturne baštine grada Đurđevca.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godinu sa stavke A300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 007-01/18-01/102
URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-2
Đurđevac, 08. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.