Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac


Ponedjeljak, 10. lipnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  27. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava
Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac

I.

Udruzi vinogradara i voćara Đurđevac, Trg sv. Jurja 5, Đurđevac, odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 7.000,00 kuna za refundiranje dijela troškova oko održavanja 11. izložbe vina Koprivničko-križevačke županije i 30. međunarodne izložbe vina „Đurđevo 2013.“ koja je održana 26. i 27. travnja 2013. godine u hotelu „Picok“, sukladno zamolbi od 21. svibnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 1402 Aktivnost Razvoj poljoprivrede 381 Tekuće donacije.

KLASA: 007-01/13-01/11
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-2
Đurđevac, 27. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.