ZAKLJUČAK o odobrenju novčanih sredstava udruzi žena “Peski”Đurđevac


Utorak, 14. kolovoza 2018.

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. kolovoza 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava udruzi žena "Peski"Đurđevac

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 4.850,00 kuna sa uključenim PDV-om udruzi žena "Peski" Đurđevac za financiranje prijevoza turističkim autobusom na relaciji Đurđevac-Trsat (Rijeka)-Đurđevac na dan 18. kolovoza 2018. godine, sukladno ponudi autoprijevozničkog obrta "Podravina express tours", vl. Branka Ormanca od 13. kolovoza 2018. godine.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 301201 Potpore udrugama.

 

KLASA: 007-01/18-01/67
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-2
Đurđevac, 14. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.