Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca
za radove na adaptaciji sanitarnog čvora u
Društvenom domu Severovci

Odobravaju se sredstva Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca za radove na adaptaciji sanitarnog čvora u Društvenom domu Severovci sa stavke 1502 Aktivnost Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca 381 Tekuće donacije, sukladno ponudi KOMFORT d.o.o. Zagreb, za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Podružnica Đurđevac, Stjepana Radića 124d (ponuda br. 06/2013) od 30. travnja 2013. godine.

KLASA: 363-01/13-01/33
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.