Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca


Utorak, 7. kolovoza 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. kolovoza 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca

 

I.

Odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca sukladno zamolbi od 13. lipnja 2018. godine za podmirenje troškova redovnog rada Vatrogasne zajednice.

 

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301306 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice.

 

KLASA: 214-01/18-01/15
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 07. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.