Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 22. listopada 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst,  1/18. i 5/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 22. listopada 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca

 

I.

Sukladno Proračunu Grada Đurđevca za 2018. godinu i zahtjevu Vatrogasne zajednice Grada Đurđevca broj 01-22/1-2018. od 22. listopada 2018. godine, odobravaju se sredstva u iznosu od 44.316,28 kuna za registraciju vozila, popravke vozila, naknadu za rad dirigenta, transfere prema DVD-ima, redovan rad zajednice, materijal za radove na domovima u Svetoj Ani i Suhoj Kataleni, te za električarske radove na domovima u Mičetincu i Severovcima.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301306 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice.

 

KLASA: 214-01/18-01/21
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 22. listopada 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.