Zaključak o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca
za radove na električnim instalacijama Društvenog doma Severovci

Odobravaju se sredstva Vatrogasnoj zajednici Grada Đurđevca za radove na električnim instalacijama Društvenog doma Severovci sa stavke 1502 Aktivnost Vatrogasna zajednica Grada Đurđevca 381 Tekuće donacije, sukladno ponudi elektroinstalatera Slavka Horvata iz Čepelovca, Planinska 105.

KLASA: 363-01/13-01/29
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.