Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za izvođenje radova na izgradnji kolnog prilaza


Srijeda, 3. travnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12 i 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. ožujka. 2013. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za izvođenje radova na izgradnji
kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema
Trgu sv. Jurja i glazbenoj školi u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda  trgovačkog društva Bistra d.o.o. Đurđevac  A. Radića 8.c za izvođenje radova na izgradnji kolnog prilaza iz Ulice Đure Basaričeka prema Trgu sv. Jurja  i glazbenoj školi u Đurđevcu, (ponuda br.13/2013. od 6. ožujka 2013.) godine i  za te namjene odobrava se 85.749,38 kn ( s uključenim PDV-om).

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke  Aktivnost 2505 Opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom 421 Građevinski objekti.

KLASA: 363-05/13-01/04
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-1
Đurđevac, 14. ožujka 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.