Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za materijal za popravak dječjih igrališta


Četvrtak, 8. kolovoza 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za materijal za popravak dječjih igrališta
u Gradu Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda Zajedničkog T.U.O. „Zvončica“ iz Đurđevca, Trg svetog Jurja 6, za materijal za popravak dječjih igrališta u Gradu Đurđevcu i za te namjene odobrava se iznos od 179,20 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi 00032/2013, od  8. lipnja 2013. godine.

II.

   Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – parkirališta i dječja igrališta.

KLASA: 363-01/13-01/47
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 14. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur