Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za materijal za popravak drvenih mostova uz Stari grad


Ponedjeljak, 1. srpnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 14. lipnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za materijal za popravak drvenih mostova
uz Stari grad u Đurđevcu

I.

Odobravaju se novčana sredstava u ukupnom iznosu od 7.531,80 kuna (s uključenim PDV-om) za materijal za popravak drvenih mostova uz Stari grad u Đurđevcu, i to:
-    Zajedničkom T.U.O. „Zvončica“ iz Đurđevca  (sukladno ponudi 00034/2013, od  14. lipnja 2013. godine) u iznosu od 671,50 kuna (s uključenim PDV-om),
- Bašići d.o.o. Štaglinec (sukladno ponudi 00101/2013., od 5. lipnja 2013. godine)  u iznosu od 6.860,30 kuna (s uključenim PDV-om),

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima.

KLASA: 363-01/13-01/44
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 14. lipnja 2013.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur