Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za modno-humanitarnu reviju CITY MODUS za P.I.N.K. LIFE – udrugu žena oboljenih od raka dojke


Četvrtak, 25. listopada 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. listopada 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za modno-humanitarnu reviju CITY MODUS za P.I.N.K. LIFE – udrugu žena oboljenih od raka dojke

 

I.

Za modno-humanitarnu reviju CITY MODUS na kojoj će se prikupljati sredstva za kupnju aparata za limfnu drenažu koji pomaže u postoperativnom dijelu liječenja oboljelima od raka dojke odobravaju se sredstva u iznosu 3.000,00 kuna, sukladno zamolbi od 24. listopada 2018. godine.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka uplatit će se na račun tvrtke Eventum spectaculum j.d.o.o., HR2524020061100840259.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 500-01/18-01/12
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 25. listopada 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.