Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za obnovu župne kuće


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za obnovu župne kuće
u RKT Župi sv. Franje Ksaverskog Kozarevac

I.

Za obnovu župne kuće u RKT Župi sv. Franje Ksaverskog Kozarevac odobrava se 2.000,00 kuna, sukladno zamolbi za financijsku pomoć od 28. veljače 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2101 Aktivnost Djelovanje udruga građana, vjerskih zajednica i ostalo 382 Kapitalne donacije.

KLASA: 402-08/13-01/02
URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-2
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.