Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za popravak i montažu ograde


Srijeda, 8. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 18/13.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  11. travnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za popravak i montažu ograde
na mostu pored Starog grada u Đurđevcu

I.

Prihvaća se ponuda MALKOČ-a d.o.o. Đurđevac, S. Radića 92, za popravak i montažu ograde na mostu pored Starog grada u Đurđevcu i za te namjene odobrava se iznos od 1.250,00 kuna (s uključenim PDV-om), sukladno ponudi broj 4, od 2. travnja 2013. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2013. godinu sa stavke 2202 Aktivnost Održavanje puteva, staza i parkirališta 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – objekti uz i na putevima.

KLASA: 363-01/13-01/28
URBROJ: 2137/03-02-01/07-13-2
Đurđevac, 11. travnja 2013.

GRADONAČELNIK

Slavko Gračan, ing. građ.