Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za potrebe organizacije i pripreme proslave Dana Grada


Ponedjeljak, 27. svibnja 2013.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,  36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  10. svibnja 2013. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za potrebe
organizacije i pripreme proslave Dana Grada Đurđevca

I.

Za potrebe organizacije i pripreme proslave Dana Grada Đurđevca iz proračuna Grada Đurđevca odobravaju se sredstva:
-    Branku Šabariću iz Koprivnice, iznos od 1.506,67  kuna, za grafičku pripremu tiskanja diploma, plaketa i povelja za dobitnike javnih priznanja Grada Đurđevca,
-    Zdenku Husaku iz Đurđevca, iznos od  4.693,34  kuna za izradu korica za plakete, diplome i povelje za javna priznanja,
-    Anđeli Lenhard-Antolin iz Đurđevca, iznos od  666,67 kuna za uslugu vođenja svečane sjednice povodom Dana Grada,
-    Vesni Topolčić iz Đurđevca, iznos od 320,17 kuna za tisak plaketa, diploma i povelja za javna priznanja,
-    Cvjećarni „Mak“ iz Đurđevca, iznos od 720,00  kuna za cvijetne aranžmane,
-    Cvjećarni „Gabrijela“ iz Đurđevca, iznos od 1.130,00 kuna za cvijetne aranžmane,
-    „Planmediji“ iz Koprivnice, iznos od 7.500,00  kuna za objavu teksta  i čestitke povodom Dana Grada u „Podravskom listu“,
-    Josipu Pleadinu iz Đurđevca, iznos od 143,75 kuna za izradu etiketa za gradonačelnikovo vino,
-    OPG Matočec iz Đurđevca, iznos od 2.700,00  kuna za gradonačelnikovo vino,
-    Superprintu iz Koprivnice iznos od 1.265,63 kune za tisak pozivnica,
-    Hotelu Picok iz Đurđevca, iznos od 23.688,00  kuna za uslugu organizacije domjenka za goste nakon svečane sjednice,
-    Tiskari Bogadigrafika iz Koprivnice, iznos od 15.125,00 kuna za uslugu tiskanja Đurđevačkog godišnjaka.

II.

Iznosi iz točke I.   odobravaju se  sa stavke 1002, konto 329 Ostali nespometi rashodi.

KLASA: 612-01/12-01/03
URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-1
Đurđevac, 10. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.