Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na Narodne novine i Inženjerski biro


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  30. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za pretplatu na Narodne novine
(bez međunarodnih ugovora) i Inženjerski biro
(pravni portal) za 2013. godinu

I.

Odobravaju se novčana sredstva za pretplatu za 2013. godinu u sveukupnom iznosu od 3.937,50 kuna (s uključenim PDV-om), i to na:
-    NARODNE NOVINE (bez međunarodnih ugovora),
sukladno ponudi od 19. studenoga 2012. godine                       1.937,50 kuna,
-    Inženjerski biro (pravni portal),
sukladno zaključnici od 26. studenoga 2012. godine               2.000,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2012. godinu sa stavke 1101 Aktivnost Redovni rad upravnih tijela 322 Rashodi za materijal i energiju.

KLASA: 008-01/12-01/08
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-6
Đurđevac, 30. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.