Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za provođenje rehabilitacijskih aktivnosti djece s posebnim potrebama u odmaralištu “Društva naša djeca” u Selcu


Srijeda, 16. srpnja 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 16. srpnja 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za provođenje rehabilitacijskih aktivnosti djece s posebnim potrebama u odmaralištu „Društva naša djeca“ u Selcu

 

 

I.

 

            Za provođenje rehabilitacijskih aktivnosti djece s posebnim potrebama u odmaralištu „Društva naša djeca“ u Selcu odobrava se iznos od 1.350,00 kuna, sukladno zamolbi članice „Društva naša djeca“ od 16. srpnja 2014. godine.

 

 

II.

 

            Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se sa stavke A 301101 Potpora udrugama 381 Tekuće donacije.

 

 

 

 

 

KLASA: 007-01/14-01/43

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2

Đurđevac, 16. srpnja 2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur