Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje troškova sudjelovanja na natjecanju matematičara EuroMath 2019. u Cipru za Neru Tomrlin, Patrika Fišera i Frana Vlahovića iz Đurđevca


Ponedjeljak, 7. siječnja 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. -  pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. siječnja 2019. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K

o odobrenju novčanih sredstava za sufinanciranje troškova sudjelovanja na natjecanju matematičara EuroMath 2019. u Cipru za Neru Tomrlin, Patrika Fišera i Frana Vlahovića iz Đurđevca

 I.

Odobravaju se novčana sredstva za sufinanciranje troškova sudjelovanja na natjecanju matematičara EuroMath 2019. u Cipru za Neru Tomrlin, Patrika Fišera i Frana Vlahovića iz Đurđevca, i to u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna, odnosno 1.000,00 kuna po učeniku, a sukladno zamolbama roditelja Jasne Horvat Vlahović iz Đurđevca, Tina Ujevića 23, Đurđevac od 09. studenog 2018. godine, Katice Tomrlin, Stjepana Radića 48, Đurđevac od 09. studenog 2018. godine i Željkice Lovašin Fišer, Stjepana Radića 155, Đurđevac od 21. studenog 2018. godine, te zamolbi Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac KLASA: 402-07/18-01/05 URBROJ: 2137-37-18-1 od 18. listopada 2018. godine. i Udruge mladih koprivničkih matematičara, Čarda 43, Koprivnica od 27. rujna 2018. godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ove točke isplatit će se na račun Udruge mladih koprivničkih matematičara, Čarda 43, Koprivnica, OIB: 31583252402.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2019. godine sa stavke:  A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 602-01/18-01/58

URBROJ: 2137/03-01-01/03-19-6

Đurđevac, 07. siječnja 2019.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.