Zaključak o odobrenju novčanih sredstava za troškove prijevoza učenika Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva na kazališnu predstavu u Zagreb


Srijeda, 25. travnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. travnja 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava za troškove prijevoza učenika Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva na kazališnu predstavu u Zagreb

 

I.

Oodobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.125,00 kuna s uključenim PDV-om, za troškove prijevoza učenika Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva na kazališnu predstavu u Zagreb, a sukladno zamolbi od 12. travnja 2018. godine i računu društva AP VIVER j.d.o.o. iz Đurđevca, Eugena Kumičića 20, OIB: 06112936385, broj 42/1/1 od 25. travnja 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

 

KLASA: 602-01/18-01/20
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 25. travnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.