Zaključak o odobrenju produljenja roka za izradu projektne dokumentacije


Ponedjeljak, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 30. studenoga 2012. godine, donio je

Z A K Lj U Č A K
o odobrenju produljenja roka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Grgura Karlovčana od spoja s Ulicom Ljudevita Gaja do spoja s
Ulicom Ivana Đuriševića u Đurđevcu

I.

Odobrava se produljenje roka za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Grgura Karlovčana od spoja s Ulicom Ljudevita Gaja do spoja s Ulicom Ivana Đuriševića u Đurđevcu, izvođaču STUDIO-u HM d.o.o. Đurđevac, Đure Basaričeka 86, do 31. ožujka 2013. godine.

II.

Produljenje roka iz točke I. ovog Zaključka, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Grgura Karlovčana od spoja s Ulicom Ljudevita Gaja do spoja s Ulicom Ivana Đuriševića u Đurđevcu, regulirat će se II. Dodatkom Ugovora između Grada Đurđevca i izvođača STUDIO-a HM d.o.o. Đurđevac.

KLASA: 363-05/11-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-12-5
Đurđevac, 30. studenoga 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.