Zaključak o odobrenju sredstava Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac za provođenje međunarodnog projekta Erasmus+


Utorak, 31. listopada 2017.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. listopada 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac
za provođenje međunarodnog projekta Erasmus+

I.

Gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za provođenje međunarodnog projekta Erasmus+, sukladno zamolbi od 30. listopada 2017. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke A300702 Unapređenje nastave u srednjim školama.

KLASA: 602-01/17-01/52
URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2
Đurđevac, 31. listopada 2017.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag. educ.