Zaključak o odobrenju sredstava Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac za troškove realizacije projekta „Za sve ostale“


Ponedjeljak, 26. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac
za troškove realizacije projekta „Za sve ostale“

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 15.000,00 kuna Gradskom društvu osoba s invaliditetom Đurđevac, Trg sv. Jurja 3, OIB: 50087679858, za troškove realizacije projekta „Za sve ostale“, sukladno zahtjevu od 20. prosinca 2017. godine.
.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A301101 Potpora udrugama s invaliditetom.

 

KLASA: 007-01/17-01/124
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 26. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.