Zaključak o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu Đurđevac za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2018.“


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst, 1/18. i 5/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu Đurđevac
za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2018.“

 

I.

Za sufinanciranje akcije „Sigurno u prometu 2018.“ Hrvatskom autoklubu, Auto-klubu Đurđevac, Ulica Grada Vukovara 26, OIB: 92486195608, odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 5.340,00 kuna, sukladno zamolbi od 27. listopada 2017. godine.
Akcija „Sigurno u prometu 2018.“ obuhvaća obuku 89 učenika 5. razreda osnovne škole s ciljem podizanja prometne kulture sigurnosti u prometu na cestama te zaštitu djece kao sudionika u prometu.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301004 Pomoći temeljem odluka.

KLASA: 340-01/17-01/18
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 04. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.