Zaključak o odobrenju sredstava Kinološkom društvu „Đurđevac“ za Reviju pasa „Picokijada 2018“


Ponedjeljak, 26. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 26. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Kinološkom društvu „Đurđevac“ za Reviju pasa „Picokijada 2018“

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna Kinološkom društvu „Đurđevac“ iz Đurđevca, Kralja Tomislava 29, OIB: 83187183390, za Reviju pasa „Picokijada 2018“, a sukladno zahtjevu broj 07/018 od 01. veljače 2018. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200213 Udruge u poljoprivredi.

KLASA: 007-01/18-01/23
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 26. ožujka 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.