Zaključak o odobrenju sredstava Klasteru Lavendula Hybrida Podravina „Klahypo“ za projekt Rad za naš Grad


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Klasteru Lavendula Hybrida Podravina „Klahypo“
za projekt Rad za naš Grad

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.642,46 kuna Klasteru Lavendula Hybrida Podravina „Klahypo“, Škurdijeva 8f, OIB: 21798825031, za projekt Rad za naš Grad, a sukladno završnom zahtjevu za isplatu sredstava od 15. prosinca 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301201 Potpora udrugama.

KLASA: 007-01/17-01/121
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.