Zaključak o odobrenju sredstava Lovačkoj udruzi „Jelen“ Đurđevac za projekte Lovački zestanek i Lovni turizam


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Lovačkoj udruzi „Jelen“ Đurđevac
za projekte Lovački zestanek i Lovni turizam

 

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 kuna Lovačkoj udruzi „Jelen“ Đurđevac, Vinogradska ulica 86, OIB: 23177289921, za projekte Lovački zestanek i Lovni turizam, sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 30. studenog 2017. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 200213 Udruge u poljoprivredi.

 

KLASA: 007-01/17-01/108
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.