Zaključak o odobrenju sredstava Pčelarskoj udruzi “Bagrem” za troškove prilikom održavanja 11. Medvenih dana


Ponedjeljak, 6. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 6. listopada 2014. godine, donio je

 Z A K LJ U Č A K        

o odobrenju novčanih sredstava Pčelarskoj udruzi „Bagrem“ Đurđevac za troškove prilikom održavanja manifestacije „11. Medveni den“

 

I.

 

         Pčelarskoj udruzi „Bagrem“ Đurđevac odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 2.200,00 kuna za troškove prilikom održavanja manifestacije „11. Medveni den“ koja će se održati u Đurđevcu 11. listopada 2014. godine.

 

 

 

 

II.

 

         Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 200206 Manifestacije u organizaciji Grada.

 

 

 

 

 

KLASA: 007-01/13-01/65

URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-1

Đurđevac, 6. listopada 2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Željko Lacković, dipl. iur.