Zaključak o odobrenju sredstava potporu male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja OPG Ivanka Škudar


Srijeda, 27. prosinca 2017.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13. i 5/14 – pročišćeni tekst) i članka 12. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca za 2017. godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16) gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. prosinca 2017. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava potporu male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja
OPG Ivanka Škudar

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.570,00 kuna OPG-u Ivanka Škudar iz Suhe Katalene, Matije Gupca 26, sukladno MJERI 11 – Potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja.

II.

Iznos iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se u iznosu od 1.000,00 kuna po hektaru, sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu sa stavke A 200203 Potpore poljoprivredi.

KLASA: 320-02/17-01/08
URBROJ: 2137/03-02-01/05-17-3
Đurđevac, 27. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK: Hrvoje Janči, mag. educ.