Zaključak o odobrenju sredstava sportašima osobama s invaliditetom i klubovima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnom prvenstvu u Poreču


Četvrtak, 27. studenoga 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. studenog 2014. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava sportašima osobama s invaliditetom i klubovima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate državnom prvenstvu u Poreču 2014. godine

I.

Sportašima osobama s invaliditetom s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnom prvenstvu u Poreču 2014. godine odobrava se novčana nagrada u iznosu od 500,00 kuna po sportašu i to:
• Ivanu Šimatoviću za osvojeno 1. mjesto u svojoj kategoriji - stazna kuglana
• Marijanu Maljaku za osvojeno 1. mjesto u svojoj kategoriji - stazna kuglana
• Vladimiru Grošaniču za osvojeno 1. mjesto u svojoj kategoriji - stazna kuglana
• Draženu Mikuldašu za osvojeno 1. mjesto - cerebralna paraliza viseća kuglana
• Vladimiru Leškou za osvojeno 1. mjesto - viseća kuglana - kolica
• Lei Šandor za osvojeno 1. mjesto - cerebralna paraliza viseća kuglana
• Mariu Prelecu za osvojeno 2. mjesto - cerebralna paraliza pikado
• Marijanu Blagi za osvojeno 2. mjesto - šah
• Marijanu Vukresu za osvojeno 2. mjesto u svojoj kategoriji - stazna kuglana
• Stevi Preksavcu za osvojeno 2. mjesto u svojoj kategoriji - stazna kuglana
• Ivki Mihalić za osvojeno 2. mjesto - generalno - viseća kuglana
• Franji Lovašenu za osvojeno 3. mjesto - stazna kuglana
• Vladimiru Lešku za osvojeno 3. mjesto - generalno - viseća kuglana

II.

Klubovima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnom prvenstvu u Poreču 2014. godine odobrava se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna i to:
• Kuglačkom klubu osoba s invaliditetom Đurđevac za osvojeno 1. mjesto
• Šahovskom klubu osoba s invaliditetom Đurđevac za osvojeno 2. mjesto
• Športskoj udruzi tjelesnih invalida Đurđevac, (ekipa: žena u visećoj kuglani) za osvojeno 1. mjesto.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 100101 Rad Gradskog vijeća i gradonačelnika 385 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

KLASA: 007-01/14-01/77
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 27. studenog 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.