Zaključak o odobrenju sredstava sportašima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja


Srijeda, 29. listopada 2014.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 29. listopada 2014. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju novčanih sredstava sportašima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja

I.

Sportašima s područja Grada Đurđevca koji su postigli iznimne rezultate na državnoj i međunarodnoj razini natjecanja odobrava se 1.000,00 kuna po sportašu, a to su:
1. Članovi Hrvačkog kluba „Picok“ Đurđevac
• Samir Yasin – do 30 kg slobodni stil, grčko-rimski (dvostruki naslov)
• Antonio Voćanec – do 40 kg
• Petar Čordaš – 65 kg
• Stjepan Nikša – mlađi dječaci do 55 kg
• Marko Đurinčić – 120 kg kadeti
• Katja Pejić – 40 kg mlađe djevojčice
• Izabela Doris Panić – 33 kg
• Ženska ekipa „Picok“ – državne prvakinje

2. Članica Karate kluba Đurđevac
• Ema Juričić – 1. mjesto na prvenstvu Hrvatske održanom u Nedelišću
- 1. mjesto na Balkanskom prvenstvu održanom u Istanbulu (Turska)

II.

Novčana sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2014. godinu sa stavke A 100101 Rad Gradskog vijeća i gradonačelnika 385 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

KLASA: 007-01/14-01/70
URBROJ: 2137/03-01-01/03-14-2
Đurđevac, 29. listopada 2014.

GRADONAČELNIK
Željko Lacković, dipl. iur.