Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju na OPG-u Ines Lovrak


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju na OPG-u Ines Lovrak

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 1.685,00 kuna OPG-u Ines Lovrak, iz Đurđevca, Kralja Tomislava 19, sukladno MJERI 11 – Potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se ekološka proizvodnja na posađenih 3,36 hektara za koje je dobiven certifikat o ekološkoj proizvodnji. Visina potpore utvrđena je s 500 kn za hektar površine do maksimalno 2.500,00 kn/godišnje, te za OPG Ines Lovrak iznosi 1.685,00 kn.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/94
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 04. prosinac 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.