Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju na OPG-u Martina Mehkek


Četvrtak, 7. lipnja 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. lipnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju na OPG-u Martina Mehkek

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.500 kuna OPG-u Martina Mehkek, iz Đurđevca, Ljudevita Gaja 28, sukladno MJERI 11 – Potpora male vrijednosti za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se ekološka proizvodnja na posađenih 7,97 hektara na kojima su posađene poljoprivredne kulture lješnjaci, orasi i bademi. Visina potpore utvrđena je s 500 kn za hektar površine do maksimalno 2.500,00 kn/godišnje, te za OPG Martina Mehkek iznosi 2.500,00 kn.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/20
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 07. lipanj 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.