Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva na OPG-u Marko Šolinić


Utorak, 25. rujna 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 25. rujna 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva na OPG-u Marko Šolinić

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 4.950,00 kuna OPG-u Marko Šolinić iz Suhe Katalene, S. Radića 50, sukladno MJERI 3 – Potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi nabave poljoprivredne opreme i strojeva koji u ukupnom iznosu iznose 16.500,00 kn sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima. Visina potpore utvrđena je u visini od 30% troškova, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva.

KLASA: 320-01/18-01/54
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-4
Đurđevac, 25. rujna 2018.

 

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.