Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva na PO JEJA vl. Ksenija Tudić


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva na PO JEJA vl. Ksenija Tudić

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 2.416,74 kune Poljoprivrednom obrtu JEJA vl. Ksenija Tudić iz Suhe Katalene, Stjepana Radića 80, sukladno MJERI 3 – Potpora male vrijednosti za nabavu poljoprivredne opreme i strojeva. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi nabave poljoprivredne opreme i strojeva koji u ukupnom iznosu iznose 8.055,79 kn sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima. Visina potpore utvrđena je u visini od 30% troškova i iznosi 2.416,74 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/88
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 04. prosinac 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.