Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Ljubeško Amović


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Ljubeško Amović

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 5.000 kuna OPG-u Ljubeško Amović iz Đurđevca, Škurdijeva 6, sukladno MJERI 8 –Potpora male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi podizanja višegodišnjih nasada voćnjaka. Visina potpore utvrđena je s 10,00kn/sadnica na površini do 5 ha do najviše 5.000,00 kuna. OPG Ljubeško Amović nabavio je ukupno 500 kom sadnica lješnjaka.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/85
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-3
Đurđevac, 04. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.