Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Nada Matočec


Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada na OPG-u Nada Matočec

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 5.000 kuna OPG-u Nada Matočec iz Đurđevca, Škurdijeva 4, sukladno MJERI 8 –Potpora male vrijednosti za podizanje novih višegodišnjih nasada. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi podizanja višegodišnjih nasada vinograda. Visina potpore utvrđena je s 5,00 kn/sadnica na površini do 5 ha do najviše 5.000,00 kuna.

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/99
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-3
Đurđevac, 10. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.