Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvođače vina za OPG Jušta Martin


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinac 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvođače vina za OPG Jušta Martin

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 579,18 kuna OPG-u Jušta Martin iz Kalinovca, Kolodvorska 93, sukladno MJERI 9 – Potpora male vrijednosti za proizvođače vina. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinanciraju se troškovi registracije kao proizvođača vina i troškovi analize vina koji u ukupnom iznosu iznose 1.158,35 kn sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima. Visina potpore utvrđena je u 50%-tnom iznosu troškova registracije i analize vina.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/10
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-3
Đurđevac, 04. prosinac 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ