ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja za Poison city d.o.o.


Utorak, 7. kolovoza 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 07. kolovoza 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja za Poison city d.o.o.

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 4.870,00 kuna tvrtki Poison city d.o.o. iz Pitomače, Otrovanec 94, sukladno MJERI 15 – Potpora male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se proizvodnja ljekovitog bilja za posađenih 4,87 ha površine na području Grada Đurđevca na kojem je posađena poljoprivredna kultura kamilica. Visina potpore utvrđena je u iznosu od 1.000 kn za hektar površine pod ljekovitim biljem.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

 

KLASA: 320-01/18-01/36
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 07. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.