Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ulaganje u imovinu – uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta


Utorak, 4. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16) gradonačelnik Grada Đurđevca, 04. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za ulaganje u imovinu – uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna Lahorki Pintarić iz Đurđevca, Stjepana Radića 135, OIB 50470519496, sukladno MJERI 14 Poticaj gospodarskim subjektima osnovanim sukladno zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13) i pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14.) i obiteljskim domovima s područja grada Đurđevca, na ulaganje u imovini - uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznos iz točke I. ovog Zaključka sufinancira se za troškove uređenja i opremanja smještajnih kapaciteta koji u ukupnom iznosu iznose 31.672,63 kn sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima. Visina potpore utvrđena je u visini od 1.000,00 kn po krevetu.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Poticanje poduzetništva i obrtništva.

KLASA: 320-01/18-01/66
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-3
Đurđevac, 04. prosinac 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.