Zaključak o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u Ljiljana Kandučar


Ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

Na temelju članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09., 1/13., 5/14 – pročišćeni tekst i 1/18) i članka 8. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Đurđevca za razdoblje 2018. – 2020. Godinu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/18) gradonačelnik Grada Đurđevca, 10. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K

o odobrenju sredstava u vidu potpore male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u Ljiljana Kandučar

 

I.

Odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 8.320,00 kuna OPG-u Ljiljana Kandučar iz Đurđevca, Čepelovečki breg 216, sukladno MJERI 5 – Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude. Dodijeljena financijska sredstva predstavljaju potporu male vrijednosti.

 

II.

Iznosom iz točke I. ovog Zaključka subvencionira se smještaj u turističkim objektima, prema plaćenoj boravišnoj pristojbi u iznosu od 10 kn/noćenju.. Sukladno podnesenom zahtjevu i dostavljenim podacima iznos subvencije je 8.320,00 kn.

 

III.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 200204 Potpora poljoprivredi.

KLASA: 320-01/18-01/95
URBROJ: 2137/03-03-01/05-18-2
Đurđevac, 10. prosinac 2018.

GRADONAČELNIK:

Hrvoje Janči, mag.educ.