Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi HVIDRA iz Đurđevca za projekt Unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata


Petak, 9. ožujka 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. I 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 09. ožujka 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi HVIDRA iz Đurđevca
za projekt Unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna Udruzi HVIDRA iz Đurđevca, Antuna Radića 8, OIB: 70545461967, za projekt Unaprjeđenje vrijednosti Domovinskog rata, sukladno zahtjevu od 24. studenog 2017. godine.

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

KLASA: 007-01/17-01/103
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 09. ožujka 2018. godine

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.