Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ za realizaciju projekata I ja to mogu i Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u „Malom princu“


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“
za realizaciju projekata I ja to mogu i Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u „Malom princu“

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 kuna Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, Trg sv. Jurja 12, OIB: 65549367874, za realizaciju projekata I ja to mogu i Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u „Malom princu“, sukladno završnom zahtjevu za isplatu sredstava od 06. prosinca 2017. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/17-01/110
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.