Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije za troškove realizacije projekta „ZA“ – Zajedno Aktivni


Petak, 2. veljače 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst ,137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 02. veljače 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije
za troškove realizacije projekta „ZA“ – Zajedno Aktivni

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu 3.000,00 kuna Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije iz Koprivnice, Josipa Vargovića 2/I, OIB: 76517474994, za troškove realizacije projekta „ZA“ – Zajedno Aktivni, sukladno zahtjevu za isplatu sredstava od 12. prosinca 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301101 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/17-01/113
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 02. veljače 2018.
GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.