Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi sv. Juraj za redovan rad udruge


Utorak, 17. travnja 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 17. travnja 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi sv. Juraj za redovan rad udruge

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna Udruzi sv. Juraj iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, OIB: 61298112345,  za redovan rad udruge.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 300301 Sufinanciranje udruga u kulturi.

 

KLASA: 007-01/17-01/116
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-2
Đurđevac, 23. veljače 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ., v. r.