ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava Udruzi udomitelja za djecu “Osmijeh” za odlazak na 11. Nacionalni susret udomiteljskih obitelji u Vukovar


Ponedjeljak, 27. kolovoza 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 27. kolovoza 2018. godine, donio je

 

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi udomitelja za djecu "Osmijeh" za odlazak na 11. Nacionalni susret udomiteljskih obitelji u Vukovar

 

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna Udruzi udomitelja za djecu "Osmijeh" iz Đurđevca, Matije Gupca 5, OIB: 72154044902, za odlazak na 11. Nacionalni susret udomiteljskih obitelji u Vukovar, sukladno zamolbi od 24. kolovoza 2018. godine.

 

II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke A 301201 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/18-01/68
URBROJ: 2137/03-01-01/01-18-2
Đurđevac, 27. kolovoza 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.