Zaključak o odobrenju sredstava Udruzi udomitelja za djecu „Osmijeh“ za projekt Mijenjam osmijeh za božićni poklon


Srijeda, 12. prosinca 2018.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09., 1/13., 5/14. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Đurđevca, 12. prosinca 2018. godine, donio je

Z A K LJ U Č A K
o odobrenju sredstava Udruzi udomitelja za djecu „Osmijeh“
za projekt Mijenjam osmijeh za božićni poklon

 

I.

Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 4.851,64 kune Udruzi udomitelja za djecu „Osmijeh“ iz Đurđevca, Matije Gupca 5, OIB: 72154044902, za djecu „Osmijeh“ za projekt Mijenjam osmijeh za božićni poklon, sukladno zahtjevu od 12. prosinca 2018. godine.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se na sljedeći način:
 iznos od 2.000,00 kuna na račun društva Vuk d.o.o. iz Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac, Stjepana Radića 39, OIB: 45657118269, a sukladno ponudi broj 00227/2018 od 10. prosinca 2018. godine
 iznos od 2.000,00 kuna na račun društva K.Ž.M.-PROM d.o.o. iz Novog Virja, Crnec 60, OIB:38552713836, a sukladno ponudi broj 10 od 07. prosinca 2018. godine,
 iznos od 851,64 kune na račun Udruge udomitelja za djecu „Osmijeh“ iz Đurđevca, Matije Gupca 5, OIB: 72154044902.

 

III.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka odobravaju se iz Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu sa stavke: A 301201 Potpora udrugama.

 

KLASA: 007-01/18-01/68
URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4
Đurđevac, 12. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Janči, mag.educ.